แต่งตั้ง 2 รองอธิการบดีใหม่

       วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 245 (3/2561) มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

317,599 total views, 1 views today