Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester”

       ด้วย Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester” ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน) เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม โดย SIAS จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และการรับ-ส่งสนามบิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิ ค่าประกันสุขภาพ ณ SIAS ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าตั๋วเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดโครงการ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ admission@sclcmail.com และ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านต้นสังกัดมายังกองฯต่างประเทศ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

1,075 total views, 1 views today