ม.นเรศวร จัดบรรยายโครงการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดการบรรยายโครงการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย” โดยมีนิสิตจิตอาสา สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กว่า 400 คน ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยประจำตำบลและองค์กร เพื่อยึดมั่นในการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัย (กษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาซึ่งกันและกัน) และพระราชอุดมการณ์ปิดทองหลังพระ (การทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน) และพระราชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของภาคีอาสาราชประชาสมาสัย อันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การศึกษา การศาสนา การเกษตร และสหกรณ์  การสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความมั่นคงของประเทศ และเพื่อทดลองขยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยประจำตำบลและองค์กรทั่วประเทศ ภายใน 5 ปีแรก ( 2558 – 2562 )

—————————————-

News : 0322

750 total views, 2 views today