ม.นเรศวร หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งนำองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การบริการวิชาการ

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าปรึกษาหารือ นายวรพจน์ แสงสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการทำงานร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านอาหารสุขภาพ สมุนไพร ด้านโลจิสติกส์ เส้นทางการขนส่ง ถ่ายสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลให้ทุนมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเส้นทางถนนสายพระร่วง ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ในด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าจะดำเนินการในเรื่อง 1 ตำบล 1 unseen พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งได้หารือในด้านการพลังงาน ด้านเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง เป็นต้น ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

News : 0316

581 total views, 2 views today