การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 245 (3/2561)

      วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 245 (3 / 2561) โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์ และประธานสภาอาจารย์ สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ในครั้งนี้  มีดังนี้  

      1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 8 ราย ว่า ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 231 (6/2560) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 8 ราย ดังนี้ 1. นายกระแส ชนะวงศ์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 2. นายบุญชอบ พงษ์พาณิชย์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายปรีชา เรืองจันทร์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวมรกต ตันติเจริญ  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  5. นายวรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  6. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายสมพงษ์ วนาภา  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และบัดนี้ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

      2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ตามที่ นายสุจินต์ จินายน ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 240 (15/2560) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางกาญจนา เงารังษี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 และบัดนี้ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว

      3. มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 245 (3/2561) แต่งตั้ง พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

      4. มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 245 (3/2561) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ เป็น รองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

      5. มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 245 (3/2561) แต่งตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

      นอกจากนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมอภิปรายวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่างรอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงาน ด้านท่องเที่ยว ด้านเกษตร และด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในช่วงท้ายการประชุมได้แจ้งกำหนดการประชุมในครั้งต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

1,160 total views, 1 views today