โครงการ Asia Summer Program 2018 (ASP 2018) ณ Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561

        ด้วย Ms. Jeonghee Kim ผู้อำนวยการ International Exchange Center ณ Dongseo University ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2018 (ASP 2018) ณ Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ถ่ายโอนหน่วยกิต 2 รายวิชารวม 4 หน่วยกิตหลังการเข้าร่วมโครงการ โดยนิสิต/คณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดวิชาและตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.asp2018.com

       ทั้งนี้ ขอให้นิสิตที่เลือกรายวิชาและกรอกใบสมัครสมบูรณ์แล้ว ส่งใบสมัครผ่านต้นสังกัดมาที่กองพัฒนากิจการต่างประเทศเท่านั้นโดยเร็วที่สุด (Dongseo Unviersity ไม่รับใบสมัครโดยตรงจากผู้สมัคร) เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกและนำส่งให้ Dongseo University ต่อไป

Download เอกสารแนบ

Download แบบฟอร์ม

1,388 total views, 1 views today