ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560


     เมื่อวันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.50 – 20.00 น. ได้จัดสวดพระอภิธรรม พระ 10 รูป และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น. ได้จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ญาติอาจารย์ใหญ่  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนผลิตบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ และการแสดงประกอบเกียรติยศแด่ท่านอาจารย์ใหญ่  ซึ่งจัดแสดงโดย นิสิตภาควิชาศิลปการแสดงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามลำดับ

     ทั้งนี้ การเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั้นเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้องใช้ร่างกายของมนุษย์ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด บัดนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงดำเนินการจัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบปฏิบัติต่อกันมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศ และเสียสละด้วยจิตใจอันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นเกียรติต่อครอบครัวของท่านอาจารย์ใหญ่สืบต่อไป

—————————————-

1,907 total views, 1 views today