ม.นเรศวร จัดปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2561

     วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 กองการบริหารงานบุคคล ร่วมกับกองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0, ” ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี  บรรยายเรื่อง “กระแสความเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาไทย”,  รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร” และ เรื่อง “ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต”, วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”, รองศาสตราจารย์  ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี บรรยายเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานให้สำเร็จ”, นายอารมณ์ จีนน้อย ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล บรรยายเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ”

     ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เทคนิคการสอน ระบบสารสนเทศที่ใช้จัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

—————————————-

News: 0260

1,370 total views, 3 views today