นิสิต ม.นเรศวร คว้า 7 รางวัล การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

     เมื่อเร็วๆ นี้ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมกิจกรรมวิชาการ ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 38 โดยมีชื่องานว่า En avant, le fr. avec l’ATPF. Célébrons ensemble nos 40 ans. (ความรู้ภาษาฝรั่งเศสสามารถทำให้ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้า เฉลิมฉลองวาระ 40 ปีของการก่อตั้งแลดำเนินงานของสมาคมฯ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

     ผลปรากฏ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 7 รางวัล ประกอบด้วย

          1.  นายชัชพงศ์ เจษฎาชัยศรี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
              โดยมีอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          2.  นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก
              โดยมีอาจารย์ Charly Longué เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          3.  นางสาวภัคจิรา ตุลยนิษกะ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
              โดยมีอาจารย์ Denis François เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          4.  นางสาวปิยธิดา กิตวงค์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส
              โดยมีอาจารย์ Denis François เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          5.  นางสาวณัฐธิตา แตงไทย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด
              โดยมีอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          6.  นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง, นายธีระภัทร ประสิทธิ์นราพันธุ์, นายณัฐพงศ์ ขุนเจริญ และ นางสาวณธิดา หวันสมาน  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
              โดยมีอาจารย์ Sébastien Forestier เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

          7.  นางสาวพัชริดา อรอินทร์ , นายนพพล สุขต่าย, นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข, นางสาวสุนิตา ศรีเพ็ชร, นางสาวอัจจิมา รชตวงศธร, นายณัฐพงศ์ ขุนเจริญ, นายชนาภัทร ใจอ่อน, นางสาวสโรชา ไกรประยูร และ นางสาวภัคจิรา ตุลยนิษกะ  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน
              โดยมีอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม และอาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

     ทั้งนี้ นิสิตทั้งหมดได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเย็นของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

—————————————-

News : 254

1,249 total views, 1 views today