โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2018 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2018 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2561  – กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและที่พัก จาก Reitaku University รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Download เอกสารแนบ

749 total views, 2 views today