ทุนฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย จากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

      ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigove.net หัวข้อ “ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบร่วมกับรัฐบาลอินเดีย”

Download เอกสารแนบ

769 total views, 2 views today