ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย จัดการบรรยายเรื่อง “การนำเสนอข้อมูลเก่าจากเอกสารโบราณมาศึกษาใหม่” โดย อาจารย์พิมพ์พรรณ ไพบูลย์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์(ภาษา เอกสาร และหนังสือ) จากกรมศิลปากร และการบรรยายเรื่อง “ทิศทางใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรม” โดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาษาไทยและวรรณกรรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งนี้มีนิสิตและผู้สนใจร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 204

850 total views, 3 views today