ม.นเรศวรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ DR. Ghozali MH, M.Kes Vice Rector Academic Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) และ Abd. Hakim, SE. M.Si  Head of Economy Development Faculty Muhammadiya Economic Science Institute of Tanjung Redeb ( STIEM) พร้อมคณะจากประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย อันเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนํามาซึ่งการเอื้ออํานวยประโยชน์ทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

     กิจกรรมจัดให้มีการพบปะคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Current situation in Thai Population โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน และผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย และศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรม และผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก

—————————————-

News : 199

1,081 total views, 1 views today