ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พ.ค. – 15 ส.ค. 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

     ด้วยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พ.ค. – 15 ส.ค. 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และศึกษารายละเอียดได้ที่  www.mua.go.th หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล เบอร์โทร 081-7018484 และจัดส่งใบสมัครตรงไปยังสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

Download เอกสารแนบ

884 total views, 3 views today