ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป (รายละเอียดดังแจ้ง) ทั้งนี้ สกอ.ดำเนินโครงการนำร่องซึ่งสิ้นสุดในปี 2560 แล้ว และจะดำเนินโครงการระยะที่สองเป็นระยะเวลาสามปี (2561-2563) โดยสกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี (ทั่วประเทศ 16 คน)โดยเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

      ทั้งนี้ หากมีคณะ/วิทยาลัยสนใจเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการ ขอให้พิจารณาระดับปริญญาโทเป็นลำดับแรก และส่งรายชื่อพร้อมเอกสารสมัครมายังกองฯต่างประเทศ ในวันที่ 30 เมษายน 2561

Download Application Form.Th
Download Assessment.Th
Download Certificate.Th
Download Internship Agreement.Th
Download Student Report.Th
Download เอกสารโครงการ
Download เอกสารแนบ 1
Download เอกสารแนบ 2

810 total views, 4 views today