ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561

    ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561
จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ทุนฝึกอบรมระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 2 ทุน และทุนระยะสั้น 2 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม
ด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย

    สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่
23 ก.พ. 61  หากมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการขอได้โปรดแจ้งรายชื่อ ใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านต้นสังกัด มายัง
กองฯต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 61

Download เอกสารแนบ

807 total views, 1 views today