มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมรำข้าวร่วมกับผู้ประกอบการน้ำมันรำข้าวและ สวก.

     มหาวิทยาลัยนเรศวรเร่งพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมรำข้าว ตามนโยบายข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และได้นำเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยในกรอบวงเงิน 200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา และ ดร.อุทัย วิชัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการน้ำมันรำข้าวและรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมรำข้าวที่จัดทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากหน่วยงานต่างๆ การจัดตั้งสมาคมน้ำมันรำข้าวแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์น้ำมันรำข้าวไทย และการจัดตั้ง Central Lab ที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพและสารสำคัญในผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร

     โดยผลงานที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานวิจัยมุ่งเป้าด้านน้ำมันรำข้าว การส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์น้ำมันรำข้าว และการจัดตั้ง Central Lab นี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวไทยให้ก้าวหน้าเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวโลกและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

1,038 total views, 1 views today