NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

               ด้วย NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 (1 สัปดาห์) ณ National Sun Yat-sen University ประเทศไต้หวัน โดย NSYSU จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม และค่าที่พัก และนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ดังเอกสารแนบท้าย และหากสนใจขอให้ดำเนินการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและส่งรายชื่อมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และหากมีผู้สมัครเกินกว่า 15 ราย มหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิต ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

Download เอกสารแนบ

856 total views, 1 views today