Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน โดยนิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก Shinshu university รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Download เอกสารแนบ

877 total views, 3 views today