ประชาสัมพันธ์ทุน UMAP 2018 Program C (Super Short Term Programs- SSTP) 

       ด้วย UMAP ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตสมัคร UMAP 2018 Program C (Super Short Term Programs- SSTP)  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ และเสนอมายังกองฯ ต่างประเทศภายในวันที่  20 มีนาคม 2561

Download เอกสารแนบ

1,685 total views, 1 views today