ม.นเรศวรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)

      อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (Sci.Park@NU) ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับหลักการสำคัญและบทบัญญัติตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า(Trade Facilitation Agreement) และสามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศของไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มห่วงโซ่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน

—————————————-

ขอบคุณภาพจาก :
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 182

742 total views, 5 views today