51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเวทีจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ PLC

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปี  2561 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 51 ปี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในเวลา 05.00 น. จัดให้มีการแข่งขัน “วิ่งวันศึกษาศาสตร์” ครั้งที่ 2 ประจำ 2561 โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภท 1. ประเภทนิสิตทั่วไป 2. ประเภทนิสิตและบุคลากรศึกษาศาสตร์ 3. ประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 2,000 คน จากนั้นจัดให้มีกิจกรรมวิชาการ  การเสวนาเรื่อง“ก้าวที่ควรกล้าของการผลิตและพัฒนาครู” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จากศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จเป็นผู้บริการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ของครู ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์  นักวิชาการ  และบัณฑิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การนำไปใช้และประยุกต์ใช้ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  ณ  ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

————————————————–

653 total views, 2 views today