มน.ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 15-19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” รุ่นที่ 2 ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

————————————————–

ภาพประกอบ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News : 0178

660 total views, 2 views today