สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา ระดับดี

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมส่งผลงานนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา ระดับดี กลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม นำโดยนายเกดิษฐ เกิดโภคา หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด พร้อมคณะ นำเสนอเครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ ซึ่งพัฒนาจากปัญหาที่ผู้ใช้บริการหาเจ้าหน้าที่ไม่พบในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผู้ใช้บริการกดปุ่มเรียกหาเจ้าหน้าที่จะมาพบผู้ใช้บริการภายในเวลา 5 นาที การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

     เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการหาเจ้าหน้าที่ไม่พบในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผู้ใช้บริการกดปุ่มเรียกหาเจ้าหน้าที่จะมาพบผู้ใช้บริการภายในเวลา 5 นาที

     การพัฒนาเครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้หน่วยควบคุมหลักโนด (node) รุ่น ESP8266 NodeMCU ที่ทำงานร่วมกับไลน์แอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสาร และใช้ภาษาพีเฮชพี (PHP) ที่ทำงานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูล MySQL ในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ โดยที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(2) แนวคิดการออกแบบระบบเรียกหาเจ้าหน้าที่แบบเวลาจริง
(3) การพัฒนาระบบ
(4) การทดสอบ/ปรับแก้ไขระบบ
(5) การนำไปใช้งานจริง

     จากผลการทดสอบเครื่องกดปุ่มที่พัฒนาขึ้นในการบริการบริเวณชั้น 6 อาคารเรียนรู้สำนักหอสมุดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม. 2560 พบว่าเครื่องกดปุ่มที่พัฒนาขึ้นมีการทำงานได้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้องและมีผู้ใช้บริการกดปุ่มใช้บริการ จำนวน 15 ครั้ง ใช้เวลาเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ใช้บริการ 1.02 นาที ทำให้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดได้เพิ่มขึ้น การตอบสนองการให้บริการผู้ใช้บริการได้ทันทีเวลาของเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับการให้บริการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

————————————————–

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,910 total views, 1 views today