เปิดใจ บุคลากรผู้คว้ารางวัล ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา กยศ. ระดับอุดมศึกษา

คุณพรธิดา  บุญยะโรจน์ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร /ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมกองทุนฯ

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติความประพฤติดีมีความเสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนหรือสาธารณชน รวมถึงมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุน จำนวน 12 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและทำความดีตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องและสังคม

      คุณพรธิดา  บุญยะโรจน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกหนึ่งศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจในครั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลังได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ที่ได้รับรางวัลนี้  ซึ่งต้องขอขอบคุณ กยศ.ที่ให้โอกาสในการเรียน และ มองเห็นสิ่งที่ตนเองทำว่าจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง กยศ.ได้   ชีวิตก่อนหน้าที่จะได้รับทุนการศึกษา กยศ. ภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ที่บ้านมีฐานะยากจน  ผู้คนในหมู่บ้านทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่  พ่อ แม่ มีความรู้ ป.4   มีลูก 4 คน ตนเองเป็นคนที่ 2 ส่วนคนโตได้เรียนแค่ ป. 6  ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ เพราะขาดเงินทุนและไม่เห็นโอกาสที่จะได้รับจากการศึกษามากนัก

      “ ที่ครอบครัวของดิฉันก็เกือบจะเป็นแบบนั้นเช่นกัน  ดิฉันเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน เมื่อจบชั้น ป.6  ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนโกรกพระ  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  จนถึง ม.6  และได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ”

จุดเปลี่ยนของชีวิต เมื่อได้รับทุน กยศ. คืออนาคตที่ดี และได้คว้าปริญญาตรี – โท เป็นคนแรกของหมู่บ้าน

      “ กล่าวได้ว่า ถ้าไม่มี กยศ. เราคงไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้  ได้มาทำงานที่รัก  งานที่มีความสุข และมีโอกาสทำสิ่งดี ๆ เพื่อแบ่งปันความสุขและโอกาสให้กับผู้อื่น กยศ.ให้โอกาส ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตนเอง มาใช้ในการทำงาน  สร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง  สร้างรายได้ที่จะนำไปจุนเจือครอบครัว ให้แม่พ่อได้มีความสุขและฐานะครอบครัวที่ดีขึ้น ได้จบปริญญาตรี – โท เป็นคนแรกของหมู่บ้าน และ ได้ส่งให้น้องอีก 2 คนได้เรียนจนจบปริญญาตรี

      ย้อนไปเมื่อปี 2539 เป็นปีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นปีแรก  ซึ่งเป็นปีที่ดิฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงได้ขอกู้ยืมเงินดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4  ได้รับเงินค่าเทอม และค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทำให้ดิฉันไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน  และมีสมาธิมุ่งมั่นกับการเรียน ”

ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาทำงานที่กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เชิญชวนให้นิสิตในมหาวิทยาลัยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา  เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

      “ ในช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ทำกิจกรรม ชมรมอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่ชั้นปี 1 – 4 ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ  การแบ่งปัน ซึ่งประสบการณ์และสิ่งเหล่านั้น ได้พัฒนาตนเองหลายๆด้าน  เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่กองกิจการนิสิต  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่พัฒนานิสิตโดยตรงจึงมองเห็นโอกาสที่จะได้พัฒนานิสิตด้วยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ประกอบกับ กยศ. มีโนบายในเรื่องการให้นิสิตผู้กู้ยืม ทำกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม./ปี  ดิฉันจึงเชิญชวนให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา  โดยดิฉันเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิตกลุ่มต่าง ๆ เช่น จิตอาสาแยกขยะ  จิตอาสาเก็บขยะ  จิตอาสาสมุดทำมือ  จิตอาสา ม.นเรศวร ปลอดบุหรี่  จิตอาสาเต้านมเทียม  จิตอาสารักษ์หมวกกันน็อค  จิตอาสาผลิตสื่อสร้างสรรค์  เป็นต้น เพื่อให้นิสิตเหล่านั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป “

สิ่งที่อยากบอกกับรุ่นน้องที่กู้ยืมเงิน กยศ. เมื่อคุณได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว จงส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่รอคอยโอกาสนั้นอยู่

      “ สิ่งที่ กยศ.ทำ  คือ พยายามที่จะมอบโอกาสให้กับเยาวชน  เยาวชนที่ยากจน ขาดเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน และต้องการจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่  ถ้าคุณคือคนกลุ่มนั้น จงไขว้คว้าโอกาสนั้นไว้ เพราะการศึกษาคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น  และเมื่อคุณใช้โอกาสนั้นแล้ว จงส่งต่อให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปที่รอคอยโอกาสนั้นอยู่ ”

      ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนจำนวนกว่า 5 ล้านราย มีผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 4 ล้านราย คิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสร้างทุนมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ จำนวนกว่า 5 แสนล้านบาท ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยนักเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มลักษณะการให้กู้ยืมเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนหรือรัฐมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยกองทุนอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติในแต่ละลักษณะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป ”

————————————————–

News : 0160

 

7,885 total views, 4 views today