การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 /2561

      ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1  /2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานการประชุม  โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและผู้อำนวยการวิทยาลัยต่างๆ

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวเปิดการประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับนิสิตนักศึกษาอย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งให้เน้นหลักสูตรนี้จะบูรณาการข้ามคณะกันได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือคณะใดสามารถทำได้ รัฐบาลก็จะมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการผลิต โดยสาขาที่กำลังเป็นความต้องการมากขณะนี้คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการควบคู่ด้วย เป็นต้น  กระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำร่องใน 7 มหาวิทยาลัย    โดยจะเริ่มปีการศึกษา 2561 นี้และจะเป็นการรับสมัครในระบบทีแคส (TCAS (Thai University Center Admission System)) รอบที่ 5 สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องหลักสูตรที่จะต้องบูรณาการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ และตลาดแรงงานของโลกได้

      นอกจากนี้ยังมีวาระที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และรายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

————————————————–

News : 0157

1,353 total views, 5 views today