จิตอาสา “สี่ขาจับมือ” จากรายวิชา001239 ภาวะผู้นำกับความรัก

นางสาวชนัญชิดา ชัยนา นิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

      รายวิชา “ภาวะผู้นำกับความรัก” (Leadership and Compassion) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับการสร้างผู้นำให้ทำงานด้วยความรัก  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีการดำเนินชีวิตที่ดี  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถให้นิสิตนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในวัยเรียน  วัยทำงาน  วัยสร้างครอบครัว  และใช้ความรักต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  เป็นแนวทางที่ดีในการแสดงออกถึงหน้าที่ของตนตามบริบทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงกระบวนความคิดที่มีต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก  ผ่านการเรียนที่ต้องดำเนินกิจกรรมกับผู้อื่นได้ในเชิงสาธารณะ

      นางสาวชนัญชิดา ชัยนา นิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนนิสิตจากรายวิชา 001239 ภาวะผู้นำกับความรัก ได้กล่าวว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อรายวิชานี้รู้สึกสงสัยว่าภาวะผู้นำจะเกี่ยวกับความรักได้อย่างไร แต่คิดว่าน่าจะฝึกให้ตัวนิสิตมีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก แต่พอได้มาเรียนจริงๆการเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ ทำงานเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกัน ฝึกให้คิดและตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีทั้งโปรเจคย่อยและโปรเจคใหญ่ซึ่งทำให้นิสิตได้มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนการดำเนินงานทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเป็น มีฝึกการนำเสนองานหน้าชั้นเพื่อให้มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีหลายคน และเทคนิคการสอนที่แตกต่างทำให้ได้เรียนรู้หลายๆรูปแบบ  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่ได้ทำในรายวิชาคือ โครงการ”สี่ขาจับมือ”

      “ กิจกรรมจิตอาสาในโครงการสี่ขาจับมือ เป็นการเย็บตุ๊กตาเพื่อมอบให้คนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตและกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความสนใจจากนิสิตที่มีจิตอาสามาเข้าร่วมโครงการมากกว่า100คน

      โครงการก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ทั้งจากเจ้าหน้าที่ คนไข้และญาติคนไข้ที่เห็นถึงประโยชน์จากตุ๊กตาสี่ขาจับมือ ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ทำโครงการนี้เพราะถือเป็นโครงการที่ทำให้เราได้พัฒนาการทำงานและการมีจิตอาสาที่มุ่งทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยได้รับผลตอบแทนคือความสุข ความภาคภูมิใจที่เราสามารถส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้อื่น

      ในการทำโครงการนี้ยังช่วยให้เรามีโอกาสได้พูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของคนไข้ เข้าใจคนไข้มากขึ้นรวมถึงได้ให้กำลังใจคนไข้จากผู้ดำเนินโครงการเองเเละนิสิตจิตอาสาที่มาร่วมโครงการผ่านการ์ดใบเล็กที่เราเตรียมไว้ให้ และต้องขอขอบคุณอ.ดร.กวิชช์ ธรรมิสร, อ.ดร.นพดล จำรูญ, พี่กิ๊ฟ นายณัฐวุฒิ ปั้นลี่ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดการทำโครงการ  ขอบคุณ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่คอยประสานกับวอร์ดต่างๆให้รวมถึงพี่ๆพยาบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

      การเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำกับความรัก ยิ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มบ่อยๆก็จะเข้าใจความเป็นผู้นำมากขึ้น และจากโปรเจคทำให้เรามีจิตอาสาซึ่งบางครั้งเราไม่ได้นึกถึงเกรดแต่เราอยากทำเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจริงๆค่ะ”

————————————————–

1,047 total views, 3 views today