คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร ครบรอบ 24 ปี ชูประเด็นสหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม

      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ  2555  ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ  18  ปี  ของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางการแพทย์สาขาต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลผลการประเมินโครงการของปีงบประมาณ  2560  เมื่อ 17 – 18 มกราคม  2560 ที่ผ่านมา พบว่า ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการบรรยายวิชาการในภาพรวมทั้ง 2 วันดังกล่าว อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย = 4.06 โดยสรุปข้อเสนอแนะสำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป  คือ ควรนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยปัญหาทางการแพทย์  และการทำงานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพมานำเสนอเผยแพร่

      ดังนั้น  จากที่มาของการจัดโครงการและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนปรับปรุงการจัดโครงการในปีงบประมาณนี้  ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 24  ปี  คณะแพทยศาสตร์  ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์มีเป้าหมายในการพัฒนา  Interprofessional (IPE)  จึงร่วมกันกำหนดประเด็นในการจัดโครงการครั้งนี้ว่า  สหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม  (Interprofessional collaboration  in  healthcare  for research and innovation) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร  ผู้ให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขเขต 2, 3 และผู้ที่สนใจ  นอกจากนี้  ยังเป็นเวทีในการประกวดผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์โดยคณะและศูนย์แพทย์  และผลงานวิจัยของโรงพยาบาล

      สำหรับการจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี  2561 เรื่อง สหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม  Interprofessional collaboration  in  healthcare  for research and innovation จัดในวันที่  18 – 19 มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุม CC2-802  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  โทรศัพท์  055 – 965 – 104

————————————————–

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  และงานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,327 total views, 3 views today