กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเตรียมผลักดัน “บ้านพันเสา”ต้นแบบหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

      ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการพัฒนาหมู่บ้านพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ  จ.พิษณุโลก ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี  รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวงและ ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้ทำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชาวบ้านจนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

      ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า จากการลงสำรวจพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่มพบว่าตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ประชากรร้อยละ 80  มีอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  โดยในอดีตเกษตรกรที่ยังมีการทำการเกษตรที่มีต้นทุนสูงส่งผลให้เหลือเงินจากการขายผลผลิตน้อย ทางคณะฯจึงได้นำแนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืนโดยลดปริมาณการใช้สารเคมี พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรในรูปแบบธุรกิจชุมชนที่ครบวงจร ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่สำเร็จแล้วให้แก่ชุมชนตามความต้องการและศักยภาพของชุมชน ได้แก่

  1. เทคนิคการทำเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์ การลดการเผาของเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP, GMP)
  2. การผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันและน้ำส้มควันไม้ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  3. การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและใช้พลังงานทดแทน และ
  4. การผลิตสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช การลดต้นทุนในการทำเกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้น้ำส้มควันไม้ และสมุนไพรกำจัดแมลง

      จนถึงปัจจุบัน บ้านพันเสา เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และผลผลิตที่ปลูกผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP, GMP) พร้อมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ภายใต้แบรนด์ “พันเสา”และ “My Choice” และห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี พิษณุโลก พร้อมทั้ง โรงพยาบาลพุทธชินราช ตลาดสีเขียวที่ตลาดบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยผู้ซื้อสามารถสแกน  QR Code  ข้างถุงผัก เพื่อตรวจสอบแหล่งแปลงการปลูกและผู้ปลูกได้

      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของหน่วยงานและเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยถึงการดำเนินงานของหมู่บ้านแห่งนี้ และได้มีนโยบายสนับสนุนให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งขยายผลความเป็น “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ” ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นการติดอาวุธทางการแข่งขันให้กับทุกหมู่บ้าน ให้ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกันนี้ ให้ยกระดับ “บ้านพันเสา”เป็นต้นแบบหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายอื่นๆต่อไป

————————————————–

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : http://www.most.go.th

1,031 total views, 2 views today