มน. จับมือ ทิปโก้แอสฟัลท์ พัฒนาเทคโนโลยียางมะตอย

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย (asphalt) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต ในการวิจัย การฝึกงาน การศึกษาดูงาน ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ มีฐานโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26 เฮคเตอร์ ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 30,000 บาร์เรลต่อวัน มีการกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อปี คิดเป็นจำนวนยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยจำนวน 1.5 ล้านตัน

News: 127

866 total views, 3 views today