น้องๆ ม.ปลาย มาทางนี้ ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 19 (Med Camp 19 th)

      การเลือกคณะเพื่อเขาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต้องใช้เหตุผลที่หลากหลายในการตัดสินใจหนึ่งในนั้นคือข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรับเข้า รูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น สโมสรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรู้ถึงรูปแบบการเรียนการสอน ชีวิตนิสิตแพทย์ตลอดจนการทำงานในสาขาวิชาชีพแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

      สำหรับค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 19 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ มาในชื่อตอน Detective doctor โดยกิจกรรมเหมาะสำหรับน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ หรือ ยังไม่แน่ใจในการเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การเรียน และการใช้ชีวิตของเด็กแพทย์ รวมไปถึงเมื่อเป็นได้เป็นแพทย์จริงๆ แล้วต้องเจอกับอะไรบ้าง เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นพบเส้นทางที่ใช่ ส่วนกิจกรรมนั้นเป็นไปตาม Concept ของค่าย คือ Detective doctor หรือหมอยอดนักสืบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  3. มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร์
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าค่าย
  5. ต้องไม่เคยเขาร่วมกิจกรรมค่าย “เส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ”ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมาก่อน

ช่องทางการรับสมัคร

  1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งมาที่ ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอครั้งที่ 19 (Med Camp 19 th) งานกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  2. ส่งใบสมัครทาง E-mail: medcampnu@gmail.com

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 สายวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ส่งทาง E-mail)

ประกาศผล

วันที่ 13 มกราคม 2561 (ทั้งนี้วันประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันจัดค่ายฯ

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสมัคร

https://drive.google.com/open?id=1FK_QLvsj0jEy92b1tG7rc9fBr3BVkOc7

รายละเอียดการสมัคร

https://drive.google.com/open?id=1JOUBhZ8xg8UfFpDR8Z9aBzod5QpyKlI_

วิธีการสมัครผ่านทาง email

https://drive.google.com/open?id=16rKQ7_5U0MQN4dNC4lTELjHp5TgwSTZ7

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099 -1387772 นิสิตแพทย์ชนมน  เจริญวิเศษศิลป์ (ขิม) ประธานโครงการ  และหมายเลขโทรศัพท์087 -5206128 นิสิตแพทย์สิริกร ไกรสมเดช (กุ้ง)  และ Facebook NU MED CAMP

————————————————–

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการค่าย “เส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, และเว็บไซต์ https://www.camphub.in.th/numedcamp/

2,130 total views, 1 views today