ม.นเรศวร ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมนำเสนอถึงการขอให้ประโยชน์พื้นที่ อบจ.

       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมนำเสนอถึงการขอให้ประโยชน์พื้นที่ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

       ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในผู้บุกเบิกจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก ม.นเรศวร ได้เล่าถึงความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่บึงราชนก ว่า เนื่องจากพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวรเขตหนองอ้อในปัจจุบัน มีพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเกษตร จำนวน 16 ไร่ ซึ่งรองรับทั้งด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์และประมง จึงไม่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติการ การเรียนการสอนและการวิจัยและมีความแออัดเป็นอย่างมาก แปลงปลูกพืชไร่ขนาด 1×1 เมตร, แปลงนาประมาณ 2 ไร่ เป็นต้น

       โดยในปี 2536 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่บริเวณบึงราชนก เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการเกษตรเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรพื้นที่ จากกรมเจ้าท่า จำนวน 1,000 ไร่  โดยได้พัฒนาและใช้ประโยชน์สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บนพื้นที่ 336 ไร่เศษ ซึ่งได้ใช้พื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการ สร้างต้นแบบโมเดลทางการเกษตรที่ทันสมัยไทยแลนด์ 4.0 การอบรมและบริการวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และในปัจจุบันสาขาวิชาทั้งพืชสัตว์และประมงมาทำการฝึกปฏิบัติการ การวิจัยและบริการวิชาการที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก  พร้อมนี้ได้นำเสนอแผนการใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บนพื้นที่ที่จะขอเพิ่ม รวมเป็น 500 ไร่

       ด้าน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ว่า ควรนำข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ขอใช้พื้นที่เพิ่มเติม ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่รับผิดชอบ จัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่บึงราชนกต่อไป

————————————————–

26-12-60 / 121

851 total views, 6 views today