รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือน ม.นเรศวร

       วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เภสัชกร ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ เยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ พร้อมนำชมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะวิทยาศาสตร์  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือ” จากนั้นเยี่ยมชมผลงานวิจัยกว่า 22 ผลงานที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพในระดับประเทศและนานาชาติ และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์นำเสนอในรูปแบบผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้า WELLNESS MALL โดยแบ่ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร กลุ่มสินค้าสมุนไพรไทย กลุ่มสินค้าการเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์และดิจิตอล กลุ่มสินค้าสุขภาพ กลุ่มสินค้าสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว

————————————————–

พรรณงาม ลักษณ์สุชน : ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์/นิรวิทธ์ สีสังข์ /ยศวดี สายสืบ : ภาพ

1,373 total views, 2 views today