การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 242 (17/2560)

       บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 242 (17 / 2560) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม  โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์ และประธานสภาอาจารย์

       ในการประชุมช่วงแรกท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านได้แสดงความยินดีแก่นิสิตที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ จำนวน 7 คน คือ

  • นางสาวฐาปนา สาวะดี นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน สถานีกองทัพบกช่อง 7
  • นางสาวอนัญญา เนตร์นิยม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายยุ้งข้าวเร็คคอร์ด
  • นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารอบ Blind Audition ในการแข่งขันประกวดร้องเพลง The Voice Thailand Season 6 จากบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน และรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ณ อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร
  • นางสาววรรณชา นครคำ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงในรายการไมค์หมดหนี้
  • นายศราวุธ สุดงูเหลือม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคุณพระประชัน  (เพลงแหล่สด) รายการคุณพระช่วย
  • นายวรพล นันสุ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบในรายการคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 อัญมณีโคลนตม
  • นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 งานประกวดภาพยนตร์สั้น  SHORT FILM : SHORTCUTS ในชื่อทีม Image กับผลงานเรื่อง ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ จัดโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด  (CAT Channel) ประกอบด้วย นายรัตนพล กลิ่นลออ  นายเกียรติศักดิ์ แก้วคูณ  นายเกียรติศักดิ์ ศิริสานนท์  นางสาวเบญญาภา จันทร์เจริญ  นางสาวพรนภัส ตะปะสะ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับรางวัลองค์กรผู้สนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2560 จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

       นอกจากนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมอภิปรายวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่างรอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสรรหาผู้บริหารระดับคณะและวิทยาลัย การจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ โดยมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 242 (17/2560) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเร็ว ๆ นี้

————————————————–

พรรณงาม ลักษณ์สุชน : ข่าว
นิรวิทธ์ สังข์ทอง :ภาพ
24-12-2560/0117

1,343 total views, 3 views today