เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริม ม.นเรศวร

       สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

       สำหรับผู้สมัครที่จะเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติ  คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นผู้ที่สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมเหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่ คือ ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานในกิจการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆ

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2391 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th


ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

————————————————–

พรรณงาม ลักษณ์สุชน : ข่าว
23-12-2560 /116

851 total views, 2 views today