ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

       มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  โดยปฎิบัติหน้าที่สอนในภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ ทั้งมหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีวุฒิปริญญา 2 ใน 3 ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การ ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารหรืองานทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกำหนด มาประกอบการพิจารณา

       โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน่วยบุคคล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 1999 ในวันและเวลาราชการ

————————————————–

22-12-60 / 112

5,970 total views, 2 views today