ร่วมให้กำลังใจนิสิตคณะสหเวชฯ ม.นเรศวร นำเสนอนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาคโปสเตอร์

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยยังทำให้ผู้นำเสนอได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะและประเทศชาติต่อไป 

ทั้งนี้  หน่วยวิจัย  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้จัดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์  ภาคโปสเตอร์ ระดับนิสิตปริญญาตรี  พร้อมทั้งจะมีการมอบรางวัลให้กับผลงานของนิสิตที่มีความโดดเด่น แต่ละภาควิชาในประเภท Innovation  และประเภท Basic science   

สำหรับนิสิตและผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมให้กำลังใจกันได้  ในวันที่  22  ธันวาคม  2560   เวลา  08.30 – 14.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม  ชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  หน่วยวิจัย 055-96-6267, ประชาสัมพันธ์ 0-5596-6226 

 

——————————-

 

 

กำหนดการ งานโครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่  22 ธันวาคม  2560  เวลา 08.30 – 14.00 น. 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*********************************************** 

 

วันที่  22 ธันวาคม  2560   

08.30 – 09.00 น.            นิสิตชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ ลงทะเบียนพร้อมรับแบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ และ คณะกรรม

                                    การประเมินรับแบบประเมินการให้คะแนนโครงงานฯ  

09.00 – 09.05 น.            กล่าวรายงาน โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560  

                                    โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.จิรภาส จงจิตวิมล 

09.05 – 09.10 น.             กล่าวเปิดงาน โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560  

                                    โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี 

09.10 – 09.15 น.              แจ้งกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการประเมิน โดยนักประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์  

                                    คุณชิตพล  ชัยเทพ 

09.15 – 11.15 น.                ประเมินวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

                                    ภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี 

11.15 น.                           ส่งแบบประเมินวิทยานิพนธ์ฯ และแบบประเมินโครงการฯ ได้ที่กล่องรับแบบประเมินฯ

                                    บริเวณโต๊ะลงทะเบียน 

11.15 น.- 12.00 น.             หน่วยวิจัยและหน่วยบริการการศึกษา ดำเนินการรวบรวมคะแนนและสรุปผลคะแนนแต่ละภาควิชา 

13.00 น.- 14.00 น.            มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์ภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

                                    โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี 

 

*********************************************** 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

news 0093

595 total views, 2 views today