ทุน “The 1st AUAP – ZU Scholarships for the Year 2018”

      ด้วย Association of University in Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมกับ Zhengzhou University เสนอทุน
“The 1st AUAP – ZU Scholarships for the Year 2018” เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รายละเอีดดังไฟล์แนบ Download

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 24 มกราคม 2560 ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจรับทุนมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกในลำดับต่อไป

964 total views, 1 views today