สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) ประจำปี 2561 เป็นโครงการจัดขึ้นเดือนมิถุนายน 2561

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) ประจำปี 2561 เป็นโครงการจัดขึ้นเดือนมิถุนายน 2561 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 6 โครงการย่อยได้แก่

  1. American Politics and Political Thought
  2. Contemporary American Literature
  3. Journalism and Media
  4. Religious Pluralism and the United States
  5. U.S. Culture and Society
  6. U.S. Foreign Policy

โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานสายวิชาการ และ/หรือ มีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดโครงการได้จากเว็บไซด์และเฟสบุ๊คดังแจ้งโดยส่งเอกสารถึงสถานทูตฯ ภายในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

Download เอกสารแนบ

871 total views, 1 views today