เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ม.นเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ประเภทคณะ ของคณะสังคมศาสตร์ และประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ สมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และผู้สมัครกรรมการสภาอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะ หรือวิทยาลัย  ซึ่งผู้มีสิทธิ์สมัครสังกัดอยู่ 

ทั้งนี้ การสมัครกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะของคณะสังคมศาสตร์ และประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะและประเภททั่วไป จะต้องเป็นอาจารย์หรือพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว  

 

news 0083

673 total views, 2 views today