การถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาจากสถาบันทั่วโลกเพื่อประชากรโลก “ASAIHL Conference 2017”

        การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ และการนำเสนอผลของการนำผลงานวิจัยที่ศึกษาไปใช้จริงในพื้นที่ของประเทศต่างๆ ของศาสตร์ทุกด้านได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2017 “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://asaihl2017.nu.ac.th

————————————————–

News: 0082

1,148 total views, 1 views today