“กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร”

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกองทุนฯ ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ ผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ กิจกรรมการรับบริจาค และกิจกรรมการกุศล ซึ่งทางกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ และจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนจากกองทุนในครั้งนี้  จำนวน 73 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000  บาท ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

        กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อน และประสบปัญหาทางด้านการเงิน โดยการมอบทุนให้แก่นิสิตเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังมีนิสิตอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนและประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่

        จากการดำเนินงาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,031,815.07 บาท (สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ กิจกรรมการรับบริจาค และกิจกรรมการกุศลต่างๆ  สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินงานหาทุนทรัพย์สมทบ ได้แก่ การตั้งกล่องรับบริจาคภายในมหาวิทยาลัย รับบริจาคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มอบการ์ดแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยและผู้เกษียณอายุราชการ มอบการ์ดอวยพรวันเกิด บุคลากรมหาวิทยาลัย

        นางสาว วารุณี ตาสุรี  นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแทนนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษากล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะตั้งแต่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีกองทุนนี้ และตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทางบ้านมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ก็อยากจะตั้งใจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่ประสบปัญหาในเรื่องทุนทรัพย์ หลังจากที่ได้ทราบข่าวก็รู้สึกดีใจ อยากขอบคุณผู้จัด ที่เห็นความสำคัญของนิสิต

        “ โดยส่วนตัวรับเงินมาประมาณ 7,500 บาท ก็จะแบ่งใช้รายเดือนบ้างและแบ่งเอาไว้เป็นค่าถ่ายเอกสาร ในรายเดือนก็จะเก็บไว้ในส่วนค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ   ส่วนค่าหอพักก็จะเป็นเงินที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)มาใช้จ่ายค่าหอพัก

        ก็อยากจะขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาทุกท่าน พวกเราจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีงานอะไรพวกเราก็เต็มใจที่จะช่วยอย่างเต็มที่ และอยากจะฝากถึงน้องๆนิสิตหรือพี่ๆที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ก็แนะนำให้มาสมัครกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ”

        นายพีรภัทร คำนวณชอบ  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนิสิตผู้ได้รับมอบทุนการศึกษากล่าวว่า รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาของนิสิต

        “ช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาตอนปี 1 ก็ประสบปัญหาทางด้านการเงิน เพราะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากวัยมัธยม ต้องสำรองค่าใช้จ่ายหลายอย่าง แล้วทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะมาก ผมก็เคยหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอม เป็นแคชเชียร์ที่ห้างสรรพสินค้า ก็สนุกและถือว่าได้ประสบการณ์

        สำหรับการจัดสรรเงินของผมก็จะได้จากครอบครัวมา  เดือนละ 5,000 บาท ได้จากกยศ.ประมาณ 2,200 บาท ก็จะแบ่งเงินออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่1จะเป็นส่วนของการกิน ส่วนที่ 2 จะเป็นค่าใช้จ่ายของหอพัก ส่วนที่3 เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และส่วนที่4 ก็จะเหลือเก็บไว้ส่วนตัว ก็รู้สึกขอบคุณ และดีใจมากที่ได้รับโอกาส เพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่ยังรอโอกาสนี้  อยากจะบอกว่าเมื่อผมได้รับโอกาสก็จะใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุด จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและกลับมาช่วยสังคมไทยให้ได้”

————————————————–

News: 0072

 

2,758 total views, 4 views today