คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการ “ช่อหางนกยูง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์”

        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการประชุมวิชาการ “ช่อหางนกยูง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์” วันที่  9 – 10  ธันวาคม 2560  เพื่อกระชับสายสัมพันธ์  เพิ่มเครือข่ายในการทำงาน โดยบูรณาการร่วมกับการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและพัฒนาวิชาชีพ

        รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปี โดยมีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดเวลาที่เปิดการเรียนการสอนได้ปฏิบัติตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  อันได้แก่  การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีบัณฑิตพยาบาลและศิษย์เก่าที่ได้ออกไปทำงานประกอบวิชาชีพรับใช้สังคม กระจายตัวกันอยู่แทบจะทุกพื้นที่

        ทั้งนี้  หากศิษย์เก่าเหล่านั้นได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกัน  เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน และสืบสานสายสัมพันธ์อันดี  พร้อมกับการได้กลับมาเพิ่มเติมความรู้และแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของตนไปด้วยก็จะเป็นการดี

        นอกจากนี้  ดร.สมศักดิ์ โทจำปา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ “ช่อหางนกยูงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์”  เพื่อกระชับสายสัมพันธ์  และเพิ่มเครือข่ายในการทำงาน  โดยบูรณาการร่วมกับการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและพัฒนาวิชาชีพไปด้วย

        สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น.เป็นต้นไปประกอบไปด้วย  การอภิปรายเรื่อง บริบทของการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ และประสบการณ์มุมมองของผู้บริหารต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดย รศ.ดร.ชมนาด  วรรณพรศิริ  และอาจารย์พรรณทิพา  บัวคล้าย, การบรรยาย เรื่อง R 2 R ของพยาบาลวิชาชีพ ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดย ผศ.ดร.ประทุมา  ฤทธิ์โพธิ์, การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัย/โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน โดย ดร.สุนทรีภรณ์  มีพริ้ง,
การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาล จะเริ่ม และทำอย่างไร โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ, การบรรยายเรื่อง การเตรียม และการเขียนบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร  โดย รศ.ดร.นงนุช  โอบะ, การบรรยายเรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล/สหสาขาวิชาชีพ  ซึ่งตนเองก็ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

        ดร.สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จะมีการพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมเดอะพาร์ค ถ.บรมไตรโลกนาถ พิษณุโลก และในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. จะมีพิธีถวายภัตตาหารเพล ณ ลานเอนกประสงค์  คณะพยาบาลศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.nurse.nu.ac.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

————————————————–

News: 0062

1,708 total views, 3 views today