ม.นเรศวร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุน  โดยกองทุนฯ ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ ผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ กิจกรรมการรับบริจาค และกิจกรรมการกุศล  ซึ่งทางกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ และจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนจากกองทุนในครั้งนี้  จำนวน 73 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000  บาท จากนั้นได้ทำการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาค เงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาฯ  ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

news 0061

1,429 total views, 1 views today