1 ใน 5 ตัวแทนมหาวิทยาลัยไทย ร่วมกิจกรรม PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017

        เมื่อระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา น.ส. ภัคคินี นันหม่อง และ น.ส. มนัสภรณ์ วงค์สวัสดิ์ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีอาจารย์วสันต์ เต็งกวน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติเป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ตัวแทนมหาวิทยาลัยในไทย เข้าร่วมกิจกรรม “PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017” ตอน Biz Challenge in ASEAN เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คืน 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยนำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย โดยในปีนี้ เพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด  (PTT Biz Challenge) ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อ Jiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

————————————————–

News: 0060

975 total views, 3 views today