นิสิตศึกษาศาสตร์จัดแสดงละครคลาสสิคแนวสุขนาฏกรรม The Importance of Being Earnest เตรียมพร้อมสู่การเป็นครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

        ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างสรรค์ละครเวทีวิชาการและร่วมชมละคร เรื่อง The Importance of Being Earnest ของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. สำราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและนิสิตให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ละครดังกล่าวได้แสดงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 องก์ และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 205345 British and American Drama ซึ่งมี ดร. สุดากาญจน์ ปัทมดิลก เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา นิสิตได้ทำการฝึกซ้อมด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 2 เดือนก่อนการแสดงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการฯ และพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละครเวที พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพต่อไป

————————————————–

กันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์/ข่าว
คณะศึกษาศาสตร์/ข้อมูล-ภาพ
04-12-60/0056

402 total views, 1 views today