พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยสู่เกษตรกร

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ  “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ซึ่งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานวิจัยด้านพืชสวนที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา สู่เกษตรกรและสาธารณชน รวมถึงการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเพื่อนำงานวิจัยที่ได้ศึกษาจากนักวิจัย นักวิชาการ จากทั่วประเทศมาเผยแพร่ให้เกิดการนำไปต่อยอดพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านพืชสวนเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น และการการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายสถาบันเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น ปี2559 ได้แก่ นายนิพนธ์ กิติดี และรางวัลชมเชย นักวิจัยเยาวชนพืชสวน ปี2559 ได้แก่ นายพสุธร อุ่นอมรมาศ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

News: 0054

1,293 total views, 1 views today