ม.นเรศวร จับมือ The Education University of Hong Kong แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านสังคมและอาเซียน

        

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The Education University of Hong Kong (EdUHK) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ The Education University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ทุนในสาขา Master of Public Policy and Governance และ Master of Social Science Education in Greater China Studies โดยคณะกรรมการของ EdUHK และ CACS ได้คัดสรรผู้เข้าสมัครทุนดังกล่าว ผลปรากฎว่า นายภานุ  บุญทรง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติได้รับเลือกให้เข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา Master of Public Policy and Governance ในขณะที่ นางสาวนวพร  สุวรรณรัตน์ ศิษย์เก่าจากภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เข้าเรียนต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา Master of Social Science Education in Greater China Studies  ตลอดจนสนับสนุนทุนการทำวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ของทั้งสองสถาบัน (APS และ CACS) โดยมี ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ได้รับทุนการทำวิจัยร่วม จากDepartment of Asian and Policy Studies (APS) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็นเวลา 1 เดือน

——————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
วิทยาลัยประชาคมอาเซียน : ภาพ
01-12-60/0046

866 total views, 3 views today