ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2560

         บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก นำโดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ดร.ขุมพล เที่ยงธรรม ดร.สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายสุรจิต วงศ์กังแห นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ และนายเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็น อาทิ การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการโครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสร้างศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศกา ร(MICE) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น

——————————————————-

846 total views, 2 views today