การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 241

         บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 241 (16/2560) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์ และประธานสภาอาจารย์ โดยกรรมการทุกท่านได้ร่วมอภิปรายวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่างรอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

——————————————————-

1,207 total views, 2 views today